ŠPP

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je místo, kde jsou odborníci nápomocni žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům) v otázkách vzdělávání a výchovy.

Kromě žáků a zákonných zástupců spolupracuje ŠPP také s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. Smyslem služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky a metodická a další podpora pedagogických pracovníků.

Výchovný poradce

Školní metodik prevence

Speciální pedagog

Sociální pedagog

Školní psycholog

Asistenti