Školní psycholog

Mgr. Alena STOKLASOVÁ

stoklasova@zsmichalkovice.cz

 

Konzultační hodiny:

pro žáky

pondělí, pátek    7:30 – 8:00     9:40 – 10:00

pro rodiče

po předchozí domluvě

 

Náplň práce školního psychologa

Diagnostická a depistážní činnost:

 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků;
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí;
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě;
 • screening, ankety, dotazníky ve škole.

 

Konzultační, poradenská, terapeutická a intervenční činnost:

 • skupinová a komunitní práce s třídními kolektivy;
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.;
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • psychologická péče v rámci podpůrných opatření;
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu apod.);
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení);
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce;
 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení apod.);
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání;
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.

Metodická práce a vzdělávací činnost:

 • metodická pomoc třídním učitelům;
 • účast na pracovních poradách školy;
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.);
 • prezentační a informační činnost.