Úřední deska

Zřizovatel

Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28 je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Michálkovice.

Sídlo:       Statutární město Ostrava, Městský obvod Michálkovice                                                    Československé armády 325/106
                 715 00 Ostrava – Michálkovice

IČ:            00845451

Škola:

Název:     Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28,                                                              příspěvková organizace
Sídlo:       U Kříže 28, 715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ:            64626679
DIČ:          nejsme plátci DPH
e-mail:     sekretariat@zsmichalkovice.cz
Datová schránka: t8gy4tc

Vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti příspěvkové organizace:

 1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytovat základní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu příspěvkové organizace:
  a) Poskytování základního vzdělání podle § 44 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  b) Zabezpečování stravování žáků formou vlastní jídelny podle § 119 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  c) Poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního stravování.
  d) Provozování školní družiny a školního klubu podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Statutární orgán organizace:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou Městského obvodu Michálkovice. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou. Ředitel jedná jménem organizace, navenek samostatně a je odpovědný radě Městského obvodu Michálkovice za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy zřizovatele a vnitřními organizačními předpisy školy.

Vedení základní školy:

Mgr. Hana Bayerová, ředitelka – jmenována do funkce s účinností od 1. 2. 2018

Mgr. Tereza Herzánová, statutární zástupkyně ředitelky

Lic. Karin Kudela, ekonomka

Eva Vozničková, vedoucí školní jídelny

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy:

Ředitelka Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v těchto případech:

 • Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
 • Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 37
 • Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
 • Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
 • Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 • Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1
 • Podmínečné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
 • Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41

Povinně zveřejňované údaje ZDE