Povinně zveřejňované údaje

Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název školy:

Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:

Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice ze dne 13.12. 1995 číslo usnesení 0073/ZMOb.-Mich/1418/7 s účinností ke dni 1. 1. 1996.

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Bayerová

Zástupce ředitele:

Mgr. Tomáš Fismol

Organizační struktura:

Počet tříd:

I. stupeň – 10 tříd

II. stupeň – 8 tříd

ŠD – 3 oddělení

Vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola spolu“

Identifikační údaje:

IČO:            64626679

DIČ:            nejsme plátci DPH

IZO:            102 508 399

REDIZO:     600 145 328

Bankovní spojení:

ŠKOLA:                   39035761/0100

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 247283241/0300

Kontaktní adresa:

U Kříže 28, 715 00 Ostrava-Michálkovice

Telefonní kontakty:

Ředitelka školy:     +420 725 007 474

Sekretariát:             +420 596 231 614

+420 731 152 578

Školní družina:       +420 739 670 412

Školní jídelna:         +420 596 231 615,

+420 733 361 010

Elektronické kontakty:

ID schránky:   t8gy4tc

e-mail:             sekretariat@zsmichalkovice.cz

web:                 zsmichalkovice.cz

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Michálkovice

Československé armády 325/106

715 00 Ostrava – Michálkovice

Rozpočet:

Školské zákony:

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Školské vyhlášky:

 • vyhláška MŠMT 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • vyhláška MŠMT 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
 • vyhláška MŠMT 64/2006 Sb., o evidenci úrazů
 • vyhláška MŠMT 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhláška MŠMT 26/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Žádosti o informace: 

 • Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Zaměstnanci určení ředitelem školy k poskytování informací:

 • Mgr. Hana Bayerová – ředitelka školy
 • Mgr. Tomáš Fismol – zástupce ředitelky školy – výchovně vzdělávací činnost školy
 • Zdena Kissová – vedoucí ŠD – činnost školní družiny
 • Ing. Šárka Kočí – sekretariát – správce majetku – administrativní provoz školy
 • Lic. Karin Kudela – ekonom
 • Eva Vozníčková – vedoucí školní jídelny – činnost školní jídelny

Zaměstnanci školy určeni k přijímání písemných, telefonických a ústních žádostí o informace:

 • Mgr. Hana Bayerová – ředitelka školy
 • Mgr. Tomáš Fismol – zástupce ředitelky školy
 • Zdena Kissová – vedoucí ŠD
 • Ing. Šárka Kočí – sekretariát – správce majetku – administrativní provoz školy
 • Eva Vozníčková – vedoucí školní jídelny

Spojení na zaměstnance určené k přijímání a poskytování informací:

Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

U Kříže 28

715 00 Ostrava-Michálkovice

+420 596 231 614

sekretariat@zsmichalkovice.cz

zsmichalkovice.cz

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.
 • Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace.
 • Písemné žádosti se podávají na sekretariát školy.
 • Náležitosti žádosti – komu je podání určeno a kdo je činí (nelze žádost podat anonymně).
 • Předpisy, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, rozpočet a zásady hospodaření s FKSP, kolektivní smlouva, vnitřní směrnice školy, jsou k nahlédnutí denně v době od 8,00 do 14,00 hodin v kanceláři ředitele školy.

Žádost je vyřízena, pokud žadateli

 • byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních žádostí);
 • byla poskytnuta informace formou písemného sdělení;
 • bylo umožněno nahlédnout do spisu a zjistit si tak potřebné informace;
 • bylo umožněno pořídit tištěnou kopii požadovaného materiálu;

Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace:

 • Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
 1. vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, předškolní nebo školské zařízení, kde byla žádost podána;- vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací;
 2. konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Omezení a neposkytnutí informace:

 • Škola může omezit poskytnutí informace:
 1. pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy;
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy.
 • Škola informaci neposkytne pokud:
 1. byla předána škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí;
 2. zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až do nejbližšího následujícího období;
 3. poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem;
 4. informace se týká probíhajícího trestního řízení;

Odvolání:

 • Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala nebo měla vydat.
 • O odvoláních rozhoduje ředitel školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud informace poskytuje ředitel školy.
 • O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.
 • Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
 • Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací:

 

Výběrová řízení:

 • „14ti denní ozdravný pobyt žáků v oblasti, která není postižena smogovou situací“
 • VŘ Ozdravný pobyt 2022