Informace k zápisu k povinné školní docházce v roce 2017

  • Termín zápisu pro školní rok 2017/2018 je 5. – 6. dubna 2017 (středa, čtvrtek), vždy od 12.30 do 17 hodin.
  • Zápis je určen pro děti narozené v letech 2010 a 2011 (do 31. 8. 2017 musí dítě dovršit šest let).
  • Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese:

            průkaz totožnosti zákonného zástupce

            rodný list dítěte

            Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání zákonný zástupce obdrží a vypíše ve škole.

  • Odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce dítěte žádá o odklad školní docházky v termínu zápisu, nejpozději však do 30. 4. 2017  – doručí do školy písemnou žádost o odklad školní docházky, doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  • Kritéria pro přijetí:

děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy – městský obvod Ostrava-Michálkovice

děti, u kterých bylo v loňském roce rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky

děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast školy

Škola přijímá ke vzdělávání 2 třídy po 30 žácích, maximálně tedy 60 žáků.

  • Pedagogičtí pracovníci školy provedou s dítětem motivační rozhovor zaměřený na orientační posouzení školní připravenosti (délka: do 20 minut). Zákonný zástupce je přítomen ve třídě, ve které pohovor probíhá, nezasahuje však do jeho průběhu!.
  • Podruhé k zápisu – děti s odkladem povinné školní docházky:

zákonný zástupce se znovu dostaví s dítětem k zápisu s potřebnými doklady.

  • Náhradní termín zápisu – 20. 4. 2017 od 12.30 do 15.30 – je určen pro děti z MŠ Ostrava-Heřmanice na ul. Požární.
  • V případě onemocnění dítěte nebo jiného závažného důvodu je nutno domluvit s vedením školy náhradní termín zápisu.

 

V Ostravě-Michálkovicích dne 20. 3. 2017

 

Mgr. Jiří Slepička v. r., ředitel školy