Volby do školské rady

Dne 7. září 2023 proběhnou v rámci třídních schůzek volby do školské rady.

Zákonní zástupci žáků volí maximálně 3 zástupce z řad rodičů žáků ZŠ Michálkovice. Třídní učitel předá rodiči hlasovací lístek, na kterém označí křížkem nejvýše 3 kandidáty.

Hlasovací lístek při odchodu ze školy rodič vhodí do připravené hlasovací urny, která je umístěna u východu ze školy. Volební komise poté hlasy přepočítá a o výsledku hlasování vyhotoví protokol. Složení nové školské rady bude zveřejněno na webových stránkách školy.

Kandidáti z řad zákonných zástupců:

Kamil Bystroň

Linda Klímková

Petr Pěkník

Jakub Sedláček

Nikol Siranová