Speciální pedagog

Mgr. Kateřina NIKELOVÁ

nikelova@zsmichalkovice.cz

 

Konzultační hodiny:

úterý 10:00 – 12:00

středa 7:40 – 10:00

nebo po předchozí domluvě.

 

Náplň práce speciálního pedagoga:

 • depistáž specifických poruch učení u žáků
 • individuální práce se žáky při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení
 • individuální práce s rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení
 • spolupráce s PPP – SPC při realizaci jejich doporučení
 • vytyčení hlavních problémů žáka, kooperace při sestavení individuálního plánu podpory nebo PLPP
 • příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky
 • předmět speciálně pedagogické péče / reedukace
 • speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky a konzultace
 • tvorba přehledů pro vedení školy a učitele
 • zajišťování vyšetření v PPP a SPC
 • koordinace učitelů provádějících reedukační péči (individuální učební plány, zajištění pomůcek)
 • kontrola vypracovaných IVP, konzultace IVP s PPP
 • sledování realizace závěrů odborných vyšetření