ŠKOLNÍ DRUŽINA

I. oddělení    pí vychovatelka  Lenka Ovšáková (2. tř.)

II. oddělení    pí vychovatelka Zdena Kissová (1. a 3. tř.)

III. oddělení    pí vychovatelka Milada Sobociková (3.-4. tř.)

 

 • školní družinu navštěvují děti 1. – 4. třídy
 • program školní družiny je přizpůsoben potřebám a zájmům našich dětí
 • do zájmových činností zapojujeme také hry v angličtině, kdy se děti seznamují s jazykem zábavnou formou
 • jezdíme do DDM Rychvald, kde děti navštěvují keramický kroužek
 • pravidelně si zveme divadlo BERUŠKA a divadélko ENTENTÝKY, které nabízí širokou škálu pohádek tematicky, ekologicky a výchovně zaměřené
 • účastníme se pravidelně výchovně – vzdělávacích akcí, které pro nás pořádá knihovna v Michálkovicích

 

 

Činnost školní družiny

FOTO   

 

Provoz školní družiny – školní rok 2016/2017

Provoz ŠD:  

ráno 6.30 – 8.00 hod.

odpoledne 11.30 –16.00 hod., pondělí a středa 11.30-16.30 hod.

 

 • poplatek 100,- Kč/měsíc se bude platit na předem bezhotovostně nebo poštovní poukázkou typu A na účet školy

č. 390 35 761/0100 (Komerční banka Ostrava), a to nejpozději poslední kalendářní den předcházejícího měsíce

 • každému žákovi je pro účely platby přidělen variabilní symbol (zpravidla rodné číslo dítěte)
 • na začátku školního roku, popř. při zahájení vzdělávání ve školní družině během měsíce, je příspěvek splatný v plné výši, a to nejpozději do 10. kalendářního dne od zahájení docházky
 • plátcům nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného příspěvku při nepřítomnosti žáka ve školní družině (nemoc, aj.)
 • pokud není zaplacen příspěvek ve stanoveném termínu, může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky žáka do školní družiny
 • škola přijímá platby výjimečněv hotovosti do pokladny v kanceláři ekonoma, a to v pondělí a ve středu od 7.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin

 

Děti potřebují:             Převlečení a starší tenisky na vycházky, polštářek (vše podepsané, uložené v tašce).

 

Stravenky:         Musí mít koupeny všechny děti, které školní družinu navštěvují!

Stravenky se prodávají vždy koncem měsíce ve školní jídelně.

Vychovatelka není povinná dětem obědy kupovat!

 

Odchody dětí ze ŠD:            Po obědě, do 14.00 hod. nebo až v 15.00 hod.

V době od 14.00 do 15.00 hod. bývají děti na vycházce mimo ŠD.

Odchody dětí jinak než je uvedeno na zápisním lístku se musí domluvit předem písemně, telefonicky na tel. č. 739 670 412 nebo ústně.

 

Mgr. Jiří Slepička, ředitel školy, v. r.

 

 

Školní družina

Keramický kroužek při DDM Rychvald

 

Divadélko ENTENTÝKY

 

Velikonoce ve ŠD