Kryptozoologie 6. A

 V pátek 17.3. jsme byly v Michálkovické knihovně, na besedě. Téma bylo kryptozoologie, to je věda o mýtických stvořeních. Přednáška byla zajímavá, všem se líbila. Chtěli bychom pokračování, protože nám ještě dost bytostí neukázali…
Nás to teda dost bavilo, a těšíme se na příště, to budou zajímavosti o světě.
Zapsala Dominika Branická, 6. A
 

Informace k zápisu k povinné školní docházce v roce 2017

  • Termín zápisu pro školní rok 2017/2018 je 5. – 6. dubna 2017 (středa, čtvrtek), vždy od 12.30 do 17 hodin.
  • Zápis je určen pro děti narozené v letech 2010 a 2011 (do 31. 8. 2017 musí dítě dovršit šest let).
  • Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese:

            průkaz totožnosti zákonného zástupce

            rodný list dítěte

            Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání zákonný zástupce obdrží a vypíše ve škole.

  • Odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce dítěte žádá o odklad školní docházky v termínu zápisu, nejpozději však do 30. 4. 2017  - doručí do školy písemnou žádost o odklad školní docházky, doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  • Kritéria pro přijetí:

děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy – městský obvod Ostrava-Michálkovice

děti, u kterých bylo v loňském roce rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky

děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast školy

Škola přijímá ke vzdělávání 2 třídy po 30 žácích, maximálně tedy 60 žáků.

  • Pedagogičtí pracovníci školy provedou s dítětem motivační rozhovor zaměřený na orientační posouzení školní připravenosti (délka: do 20 minut). Zákonný zástupce je přítomen ve třídě, ve které pohovor probíhá, nezasahuje však do jeho průběhu!.
  • Podruhé k zápisu – děti s odkladem povinné školní docházky:

zákonný zástupce se znovu dostaví s dítětem k zápisu s potřebnými doklady.

  • Náhradní termín zápisu – 20. 4. 2017 od 12.30 do 15.30 – je určen pro děti z MŠ Ostrava-Heřmanice na ul. Požární.
  • V případě onemocnění dítěte nebo jiného závažného důvodu je nutno domluvit s vedením školy náhradní termín zápisu.

 

V Ostravě-Michálkovicích dne 20. 3. 2017

 

Mgr. Jiří Slepička v. r., ředitel školy


 

​Lasergame – netradiční hodina TV

​V týdnu před jarními prázdninami jsme s 8. a 9. ročníky vyrazili v rámci tělesné výchovy do X-Lasergame arény v centru Ostravy. Žáky jsme rozdělili do několika družstev, dostali diodové vesty a laserové zbraně a vyrazili na připravené bojiště. Všichni si akci užili a obešli jsme se bez zranění.“
​Mgr. David  Truhlík​
 

3.B a Kukátko

Dne 27. února jsme navštívili vzdělávací program Kukátko v Dolní oblasti Vítkovic.

Cílem bylo představit dětem Dolní oblast Vítkovic v historických souvislostech, v její původní funkci výrobního podniku a v nové funkci – technické památky. Při jednotlivých aktivitách, které vedly k pochopení pojmů „továrna“ a „technická památka“ byl využit potenciál místa a jeho proměna v různých časových etapách. Vhodné edukační pomůcky, pedagogické metody a diskuze v prostředí technické památky pomohly dětem toto téma snáze pochopit.

 C:\Users\WollnaL\Downloads\image2.JPG

Po tomto programu měly děti možnost prozkoumat Velký Svět techniky – odkud se bere energie, jak je to s fotosyntézou, zjistily informace o zvířatech, podívaly se na lidské tělo, prozkoumaly vesmír, potrápily se s hlavolamy…

Škoda, že čas tak rychle běží…

 

Karel IV.

Na počátku března jsme zpříjemnili žákům 6. A výuku tím, že jsme do školy pozvali „Theatr ludem“ s interaktivním programem Karel IV.  Z počátku se to tvářilo jako divadlo, ale v průběhu odvíjejícího se příběhu nás zapojili herci do děje. Celá třída plnila úkoly jako živé obrazy – na téma, jakých dovedností se musel Karel IV. naučit, aby mohl býti králem (stolování, šerm, tanec), dar králi – každý musel určit, čím by uctil nového krále a královnu při jejich sňatku, samozřejmě v době minulé, takže iPhony nepřipadaly v úvahu :-)

Dále král s novou královnou projížděli zničenými českými zeměmi, kde děti museli ztvárnit něco rozbitého (sochu, dům, strom….).  Zajímavým úkolem bylo ztvárnění historických budov zbudovaných Karlem IV. ze svých těl. Tři skupiny musely vytvořit Chrám sv. Víta, Karlštejn a Karlův most. Snad nějaký výtvor poznáte na fotografiích.

Posledním úkolem bylo vytvoření korunovačních klenotů pro nového císaře Cechem žezla, Cechem koruny a Cechem jablka.

Celou zábavnou dvouhodinovkou  nám vlastně nenápadně probíhala dvouhodinovka dějepisu. V červnu nás čeká J. A. Komenský se stejnou organizací a moc se těšíme.

Děkujeme :-)

Mgr. Ludmila Ševčíková

FOTO